Meteen naar de inhoud
Home » Blog » Ontslag arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Ontslag arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Een klant van mij vroeg mij om advies nadat een medewerker waarmee een arbeidscontract voor bepaalde tijd was afgesloten (half jaar) te kennen had gegeven deze overeenkomst per direct (zeg maar op vrijdagmiddag) te willen beëindigen. Medewerker had er pas twee maanden van het contract opzitten. Hij had dit werk al wel eerder gedaan maar vond het werk toch te zwaar. Bij het bedrijf zelf was onvoldoende expertise bij personeelszaken om deze zaak zelf te kunnen afhandelen.

  de adviesvraag was; Hoe kunnen we deze ontslagaanvraag volgens de regels en in ieders belang afhandelen, zonder dat het bedrijf er later door instanties op aangesproken zou kunnen worden. 

  De direct leidinggevende gaf aan dat met de medewerker was afgesproken dat hij zijn ontslag schriftelijk zou indienen. Ook was al netjes aan de medewerker uitgelegd wat de consequenties van dit eenzijdig ontslag zouden kunnen zijn, met name in het kader van een eventuele uitkering. Medewerker gaf aan daarvan op de hoogte te zijn. 

  De klant was van mening dat meegewerkt zou gaan worden omdat er risico op ziekmelding zou zijn als men medewerker aan zijn verplichtingen zou houden. Ook dacht men te maken te hebben met een opzegtermijn van een maand vanaf het einde van de maand, terwijl de medewerker onslag per direct op de 26ste van de maand had aangevraagd. Toen ik erbij werd gehaald was de ontslagbrief nog niet binnen waardoor we deze ook nog aan de medewerker hebben verzocht nog schriftelijk in te dienen. In deze brief hebben we hem nogmaals op de consequenties voor een eventuele uitkering gewezen. Na korte tijd kwam de schriftelijke aanvraag toch binnen. Hij vroeg inderdaad per direct (de 26ste van de maand) om ontbinding van het contract.

  Na enig gesnuffel in de theorie kwam ik op de oplossing die eigenlijk best vergaande consequenties voor de werknemer kan hebben.

  ‘In principe kan een medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds beëindigen, tenzij er in het contract bepalingen daarover zijn opgenomen of tenzij er sprak is van gewichtige redenen en/of wanprestatie.

  Zegt een medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch tussentijds op, dan komt de medewerker zijn contract niet na. Hij mag namelijk niet tussentijds opzeggen, doordat dit niet overeengekomen is. Deze niet overeengekomen tussentijdse opzegging gebeurt tegen een eerdere datum en is in beginsel onrechtmatig. De medewerker is een schadevergoeding verschuldigd aan de werkgever. De schadevergoeding kan zijn een volledige schadevergoeding of een gefixeerde schadevergoeding. Deze vordering moet binnen zes maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingediend worden, anders verjaart de vordering’… aldus de officiële regelgeving (burgerlijk wetboek)

  Met bovenstaande wetenschap in de hand is wel meegewerkt aan het ontslag, omdat medewerker had aangegeven het werk toch te zwaar te vinden. We hebben schriftelijk te kennen gegeven dat, ondanks dat het in strijd is met het contract toch medegewerkt gaat worden met onslag op de 26ste van de maand. De salaris betaling stopt ook per de 26ste. Er behoeft geen salaris doorbetaald te worden. Werkgever ziet af van het indienen van een schadeclaim, hoewel er wel degelijk schade geleden is.

  conclusie; Wil je een overeenkomst voor bepaalde tijd beeindigen wees dan voorzichtig.

  Als het bedrijf had gewild had men een flinke schadevergoeding kunen eisen aan medewerker. En eigenlijk is dat ook niet zo gek want het bedrijf had er op gerekend dat deze man voor zes maanden dit werk zou doen. Nu is het maar de vraag of er op korte termijn een vervanger voor hem gevonden kan worden. Wordt deze niet snel gevonden dan kan er aanzienlijke schade worden geleden.